Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy (”Policyn”) är att informera dig om vilka personuppgifter Fastdev samlar in från dig när du besöker vår webbplats och ger oss dina kontaktuppgifter.

För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation.

Policyn utgör inte en del av Fastdevs Allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över Fastdevs förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor för dem som inte är kunder.

Insamling av personuppgifter

Att enbart besöka våra hemsidor kräver inte att du lämnar någon personlig information. Vi kan dock samla in viss icke-personlig information som görs tillgänglig via din webbläsare vid besök på hemsidorna som t ex IP-adress, språkinställning, geografisk data, datum och tid, och cookies. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter.

Kontakter med Fastdev

Om du kontaktar oss via formulär på webbsidan, via e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar över till oss, såsom:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Övrigt

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående tillhandahållande av våra tjänster.

Vid varje kontakt med någon från oss sparar vi en anteckning om vad som avhandlats i vårt CRM-system. Nyhetsbrev skickas endast till dem som aktivt samtyckt till detta.

Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR.

Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att erbjuda dig våra tjänster.

Vi raderar eller avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem.

Vi lagrar bara din information så länge som medges enligt tillämplig laglig grund för behandling. Om behandlingen baseras på ditt samtycke behandlar vi uppgifterna endast till det ändamål samtycke givits eller tills dess samtycke återkallas.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress.

Fastdev kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 30 dagar från den dag vi mottog förfrågan.

Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du klaga hos Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar i Policyn

Fastdev förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Policy kommer att publiceras på webbplatsen. Datumet för senaste ändring publiceras sist på denna sida.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor vänligen kontakta vår Data Policy Officer via e-post på dpo@fastdev.se eller via post Fastdev AB, Box 191 88, 104 32 Stockholm.

[2018-05-22]

Up