Kund
Fonologia

Fonologia – Förbättrad kartläggning av dyslexi med bedömningsapp för pedagoger

Bakgrund 

Inläsningstjänst (ILT) är ett Edtech-företag som anser att alla ska ha likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information. För att förverkliga denna vision beslutade de sig för att ta fram en app som hjälper pedagoger att avgöra huruvida en elev har läs- eller skrivsvårigheter som behöver beaktas i klassrummet. 

Traditionella dyslexitest involverar ofta en lång och dyr process som misslyckas med att identifiera alla typer av läs- och skrivsvårigheter, vilket fördjupar klyftan mellan eleverna och deras behov. 

ILT kontaktade oss på Fastdev för att få hjälp med att bygga Fonologia, en enkel men modern test-app som kunde övervinna de traditionella dyslexitestens brister och effektivt identifiera huruvida och i vilken utsträckning en elev hade läs- eller skrivsvårigheter baserat på den internationellt erkända fonologiska definitionen av dyslexi. Syftet med Fonologia var inte bara att fylla igen en lucka i marknaden – där det än i dag saknas tillgång till flexibla, forskningsbaserade verktyg – utan även att stärka specialpedagoger och lärare så att de kunde utföra dessa utvärderingar på egen hand. 

Utmaning

När Fastdev påbörjade sitt arbete fanns det inga lämpliga exempel på produkter som identifierade läs- och skrivsvårigheter från vilka vi kunde hämta inspiration. Därför fokuserade mycket av det inledande arbetet på att identifiera optimala funktioner och gränssnittskrav. 

Vårt projektteam behövde kombinera speciella beräkningar och testmodeller med ett enkelt användargränssnitt och en problemfri och användarvänlig testprocess. Även på design- och layoutområdet fanns det många aspekter att ta hänsyn till, däribland testledare, testpersoner, deltest och den vetenskapliga grunden på vilken appen vilade. Alla dessa element behövde finnas med i appen utan att det tyngde ner testprocessen och gjorde den alltför komplicerad. 

Utvecklingsprocess

Efter att ha bekräftat de planerade specifikationerna med ILT tog vårt utvecklingsteam fram en beta-version av appen. Beta-versionen innehöll både testövningar och resultatberäkningar. Denna version skickades sedan ut till ett antal testanvändare som ombads ge feedback. De fåtal frågor vi tog emot visar att den var en relativt lyckad version som uppfyllde sitt syfte. Den andra versionen inkluderade uppdaterade övningar och en optimerad beräkningsstruktur. 

Testversionen användes regelbundet av ca 30–40 speciallärare och andra pedagoger i utbildningsbranschen. Vi inkluderade en funktion som lät testanvändare skicka in sina resultat och rapportera eventuella problem direkt till oss, så att vi visste vad vi behövde förbättra i version 2.0. Denna iterativa process med testsessioner följda av feedback fortsatte tills dess att vi hade en slutgiltig version som alla var nöjda med. 

Lösning

Den slutgiltiga app-versionen erbjuder ett lättbegripligt dyslexitest med både visuell och auditiv support som en skolelev kan använda tillsammans med sin lärare. 

Medan andra dyslexitest vanligen fokuserar på olika läs- och skrivrelaterade aspekter tittar Fonologia närmare på sex fonologiska processer samt avkodning. Testet, som är muntligt, kartlägger de fonologiska egenskaper som kan utgöra en källa till inlärningssvårigheter för testpersonen. Support ges digitalt via iPad. Allt som allt tar det en timme att genomföra testet, och resultaten finns tillgängliga så fort man är klar. Resultaten presenteras i en detaljerad rapport och ett illustrativt diagram som kan fungera som underlag under en efterföljande diskussion med elever och föräldrar. 

Fonologia case study

Startsida för lärare och specialister som använder appen. 

Bygga en app för dyslexi

Instruktionssida för ett test som utvärderar den svarandes förmåga att identifiera särskilda objekt under utsatt tid. Användare kan välja att lyssna till en röstinspelning för instruktioner.

Fonologia case study apputveckling

Övningssida innan testet börjar. Användare kan välja om de vill spela in den svarandes svar under testet, eller inte. 

Fonologia case study app dyslexia

Testsida. Användare klickar på knappen för att starta testet. En timer visas i det högra hörnet ovan.

Resultat av apputveckling för inlärning

Testresultatet presenteras i listform.

Fonologia case study resultat app

Testresultatet presenteras även i ett radardiagram vilket ger en visuell översikt av den svarandes profil, baserat på sex faktorer.

Resultat

De preliminära resultaten från testappen har varit positiva. Det menar dr Anna Fouganthine, dyslexispecialist, och Christer Jacobson, biträdande professor i pedagogisk psykologi; två forskare som har varit med och utvecklat Fonologia. De rapporterar: 

”Återkopplingen från användare har visat att testet gör det lättare att identifiera vilka som har dyslexi och vilka som bara har läs- och skrivsvårigheter.

Eftersom testet nyligen har kommit ut på marknaden kommer det att dröja lite innan vi får in ytterligare valideringsdata. Hittills har vi jobbat med att bekräfta huruvida testet mäter rätt saker, dvs. att testet har god vetenskaplig validitet. Det kommer att ta tid att få in och organisera ytterligare validitetsdata.”

Sedan ILT lanserade Fonologia 2020 har de fått positiva kommentarer från användare vad gäller appens användbarhet och behovet den fyller för en målgrupp som annars inte skulle ha tillgång till ett sådant innovativt, digitalt testverktyg. 

Även ILT:s egna kommentarer om samarbetet med Fastdev har varit positiva. Projektet i sig flöt på utan problem och teamet på Fastdev uppfyllde alla ILT:s krav.   

”Det har gått bra att arbeta med projektledaren och utvecklarna”, berättar Hayri Dündar, produktägare på ILT. ”De har hållit ett väldigt högt tempo och vi är nöjda med vad teamet har bidragit med till projektet.”

Nyheter

Se alla
Up